tehara media

distribution och visningsprogram

Tehara Media är en ny aktör inom kulturområdet med inriktning på film.

Vi har fått samarbeta med några av de mest väletablerade organisationerna på området, och efter ett par visningar i samarbete med Filmcentrum Syd/ARF och Folkets bio Malmö beslöt vi oss för att ta vår vision vidare och arrangera en filmfestival. 

Under 2017 genomförde vi därför ett pilotprojekt i Malmö: Tehara Romsk Filmfestival. 

Detta gav oss nya insikter och nyttig kunskap som vi nu vill förmedla och utveckla i ett nytt projekt som ska komma att bli årligt återkommande, nämligen: Tehara Filmfestival.


Målet är att skapa samarbeten och möjligheter och på lång sikt stärka vårt filmpedagogiska arbete, vår distribution och enskilda filmvisningar som i och med denna festival också belyses.

Tehara Filmfestival

Tehara betyder ”imorgon” på Romani Chib. För oss innebär detta ord framtid. En framtid som bär drömmen om att våra barn ska ha samma rättigheter som andra barn, bli respekterade och kunna bära sin kultur med stolthet.

 
Film som medium är ett oerhört starkt verktyg. Det väcker omedelbart känslor och tankeprocesser hos betraktaren.

Vi på Tehara Media ser oss som en del i ett offentligt samtal för vi tror att filmberättelser bidrar till en levande demokrati där saker sätts i rörelse och där förändring genom idogt arbete och information är möjlig.

Syftet med filmfestivalen är att vara ett forum för inspiration, nätverkande och kunskapsutbyte mellan romska aktivister, opinionsbildare, politiker, kultur-och medieaktörer, utbildningsväsendet samt unga romer.

Vi sammanställer film med samtal där vi lyfter upp berättelser och budskap som romer vill förmedla utan redaktionella mellanhänder, för vi vill ge plats åt de romska frågor som inte exponeras i det offentliga utrymmet- så som förebilder, feminism och romers delaktighet i film och rörlig media. Framförallt hoppas vi verka för ökad kunskap och förståelse kring romsk kultur och mångfald och därigenom vidga perspektiven och toleransen.

Enskilda filmvisningar

Under året genomför Tehara Filmfestival också enskilda filmvisningar vid internationella och nationella minnesdagar, högtider och temadagar med koppling till mänskliga rättigheter, egenmakt, antiziganism och romsk kultur. 

Vi vill lyfta och uppmärksamma romska högtider, historiska erfarenheter och kulturella traditioner och öka romers medverkan, delaktighet och inflytande i majoritetssamhällets frågor och via detta verka för inkludering.

Den Resande Biografen

Den Resande Biografen är en mobil biograf som kan ta plats inomhus såväl som utomhus, och som erbjuder barn och studenter skolvisningar på biografer, skolor och universitet samt även fritidsgårdar, skolgårdar och gröna platser i skolans närområde.

Genom interaktiva filmvisningar med efterföljande samtal och andra aktiviteter vill vi förmedla kunskap som ökar både elevernas och lärarnas insikt och vidgar perspektivet kring romer. Den Resande Biografen är också ett sätt att expandera vårt nätverk och vår relation med skolor och universitet och intresset för filmpedagogiskt arbete.

Distribution och spridning 

Tehara Medias enhet Tehara Distribution arbetar med import, lansering och spridning av kvalitetsverk inom spelfilm, kort- och dokumentärfilm, samt marknadsföring i andra länder av svenskproducerad film till biografer och filmfestivaler. 

Som visningsfönster ligger vårt fokus främst på biografer, betal- och allmän-tv där rättigheterna ofta förhandlas direkt med producenterna. I samarbete med andra filmrelaterade organisationer, biografer och kulturföreningar anordnar vi också spelveckor, enskilda visningar och turnéer runt om i landet för filmer vi distribuerar eller marknadsför. 

Vi åker på romska filmfestivaler för att upptäcka ny, relevant film och ta del av deras utbud, vi följer också branschnyheter och arbetar intensivt med att bygga på vårt nätverk med romska producenter, regissörer, skådespelare och filmkritiker. 

Syfte Att öka tillgången och utbudet av filmer som synliggör romska berättelser, romska förebilder, språk, kultur och historia samt lyfter aktuella frågor och uppmärksammar romernas situation.